Bespovratna sredstva za financiranje projekata iz strukturnih fondova EU

eu_01

Kako se što bolje pripremiti za financiranje iz strukturnih fondova

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Uniji , našim su poduzetnicima dostupna bespovratna sredstva kojima će se finacirati uspješni projekti s ciljem jačanja konkurentnosti na tržištu. Prioriteti strategije razvoja EU do 2020.g. su pametan, održiv i uključiv rast ,što zači da će se u narednim godinama glavnina sredstava iz javnog proračuna EU ulagati u obrazovanje, istraživanje, inovacije (pametan rast), ekonomiju s niskom emisijom co2(održiv rast) , stvaranje radnih mjesta , smanjivanje siromaštva (ukljućiv rast).

Kako bi se optimalno iskoristila navedena sredstva potrebno je imati dobar projekt i isti prijaviti na odgovarajući natječaj .

Što su u stvari fondovi EU ?

To su sredstva iz proračuna EU koja se dodjeljuju sa svrhom provedbe projekta koji su u skladu sa politikama EU. Javnim politikama razrađuju se ciljevi EU po sektorima iz čega nastaju programi i fondovi , u okviru kojih se raspisuju natječaji odnosno pozivi o dodjeli bespovratnih sredstava.

Koje vrste fondova EU razlikujemo ?

Fondove EU općenito dijelimo na Pretpristupne, Strukturne i kohezijske, te Programe unije .

Pretpristupni fondovi služe za pomoć trećim zemljama , a u Hrvatskoj su bili aktivni do datuma pristupanja u punopravno članstvo EU (npr. IPA).

Programi unije obuhvaćaju različite programe financiranja namijenjene svim članicama EU , pa su natječaji otvoreni u svim državama članicama .

Strukturni i kohezijski fondovi su financijske potpore koje imaju za cilj postizanje ujednačenosti u razvoju svih zemalja članica EU .

Strukturni fondovi jesu : Europski regionalni razvojni fond (ERDF) , Europski socijalni fond (ESF) , Kohezijski fond (CF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

(EAFRD) i Europski pomorski i ribarski fond (EFF)

Što se može financirati iz fondova EU u razdoblju 2014-2020 definirano je u 11 tematskih ciljeva:

1.jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, 2. Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, poljoprivrednog sektora te jačanje konkurentnosti ribarsva i akvakulture ,4. Podrška približavanju prema ekonomiji temeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim sektorima , 5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima 6. Zaštita okoliša , 7. Promicanje održivog prometa ,8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, 9.Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromašta, 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje , 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava.

Nešto više o strukturnim fondovima

Strukturnim fondovima i programima financiraju se projekti koji imaju za cilj postizanje ujednačenog razvoja u okviru svih regija EU , odnosno smanjenje razlika u razvijenosti između pojedinih područja država članica .

U skladu sa politikama EU , Hrvatska je u suradnji sa EK , pripremila Operativni program u kojima su definirani prioriteti ulaganja u definiranom financijskom razdoblju .

Za period 2014-2020 izdvojene su četiri tematske cjeline: 1. jačanje konkurentnosti gospodarstva; 2.poticanje zapošljavanja,poboljšanje obrazovnog sustava i smanjenje siromaštva; 3.očuvanje okoliša i prirodnih resursa 4. jačanje administrativnih kapaciteta i veću uključenosti civilnog sektora. Ovi prioriteti u skladu su sa strategijom razvoja europskog gospodarstva Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast (Europe 2020).

Novac iz EU je javni novac i njegovo korištenje je strogo namjenske prirode .

Potpore u obliku bespovratnih sredstva za provedbu određenih projekta, dodjeljuju se uz prethodno objavljivanje javnog natječaja „Poziv za podnošenje projektnih prijedloga”.

Kako osmisliti i prijaviti projekt na odgovarajući natječaj ?

-ukoliko posjedujete odgovarajuća znanja : praćenjem objavljenih natječaja, te apliciranjem vlastitog projekta

- angažiranjem konzultanata specijaliziranih za fondove EU

-dodatnom edukacijom na temu financiranja i provedbe projekata financiranim iz EU fondova

Natječaji iz EU fondova obično se objavljuju na internet stranicama tijela ugovaratelja i provedbenih tijela ( u Hrvatskoj to su za strukturne fondove Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo poduzetništva i obrta , SAFU – Središnja agencija za ugovaranje i finaciranje fondova EU i sl.), ili ih možete pratiti na web portalu One stop shop for EU funds (www.europski-fondovi.eu) , a koji korisnicima na jednom mjestu pruža sve informacije o svim fondovima Europske unije odnosno o natječajima, programima, edukaciji, primjerima projekata, strateškim dokumentima, ugovornim tijelima i ostalome.

Natječajna dokumentacija, i sama izrada projekta za prijavu na natječaj za financiranje vrlo je složena, zahtjeva određena znanja , poznavanje terminologije , te široke problematike vezane uz pisanje, i provođenje projekta .

URBICO u suradnji sa renomiranim stručnjacima tvrtke KRUTAK – EU Asistent daje stručne savjete , izrađuje projektnu natječajnu dokumentaciju, te vrši evaluaciju i izvještavanje u provedbi projekta . Kontakti i informacije na br. tel. 052 881 150 ,e- mail: alida@urbico-savjetovanje.hr

eu  urbico_novo_02